Tavoiteohjelma

Hämeenkyrön Kokoomuksen tavoiteohjelma 2021-2025

Kokoomus tietää, että kestävä talous on kunnan toiminnan peruskivi. Me 
haluamme kasvattaa tulopohjaa, josta voi jakaa hyvinvointia. Siksi tarvitsemme kuntaan lisää asukkaita ja yrityksiä.

Yhtälö on Hämeenkyrössäkin lopulta yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Näistä kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja 
harrastusmahdollisuuksista. 

Kokoomus on aktiivinen puolue Hämeenkyrössä. Me olemme vahvasti 
kantamassa vastuuta ja mukana kunnan päätöksenteossa. Siksi me emme vain puhu vaan ryhdymme toimeen ja teemme hyvää.

Perheet keskiöön

Hämeenkyrö on turvallinen kunta elää, työskennellä, harrastaa, viihtyä ja voida hyvin. Lasten ja nuorten hyvinvointi turvataan tukemalla perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta. Onnistunut nuorisotyö auttaa jokaista löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoonaa euroa.

Aikuisneuvolalle on tarvetta. Se tukisi aktiivista osallistamista yhteiskuntaan. Ikääntyneiden perheitä ja senioreita kannustetaan aktiiviseen, osallistavaan ja toimintakykyä vahvistavaan elämäntapaan, samalla kun varmistetaan heille turvallinen ikääntymistä kunnioittava hoiva.

Meille kokoomuksessa on tärkeää investoida koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja sivistykseen. Koulutukseen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle 5-7 euroa takaisin.

Kaikki sukupolvet on pidettävä kiinni sivistyksessä, kuten digipalveluissa.

Turvallinen kotiseutu kuuluu kaikille. Puhdas luonto on Hämeenkyrössä lähellä jokaista, pidetään siitä huoli. On sitten kyse puhtaasta lähiruuasta, metsistä, järvistä, soista tai harjuista. Kunnioitetaan jokamiehen oikeutta liikkua vapaasti ja nauttia luonnon antimista. Tuetaan päihteettömyyttä ja kannustetaan terveisiin elämäntapoihin.


KEINOT

Nostetaan perheet jokaisen lautakunnan, kyläyhdistysten, vanhempainyhdistysten ja muiden yhteistyöelinten asialistalle.

Hämeenkyrössä on alkutuotantoa. Varhaiskasvatukseen ja oppilaitoksiin lisää lähiruokaa.


Palveluiden turvaaminen kunnassa

Pidetään huolta lapsista, nuorista, vanhuksista ja niistä, jotka eivät itse siihen pysty. Erityisryhmät tarvitsevat tukea.

Kehitetään yhteistyötä myös yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Tuodaan järjestöt, seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat yhteen. Otetaan kuntalaiset mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Ovathan he elämänsä parhaimmat asiantuntijat.

Turvataksemme kunnan palvelut, ratkaistaan, miten palvelut toteutetaan. Selvitetään, mitkä ei-lakisääteiset palvelut toteutamme, että se kantaa hedelmää kuntalaisten hyvinvoinnin kasvuna myös pitkälle tulevaisuuteen.

Yhdessä hyvä Hämeenkyrö kaikille.


KEINOT 

Tarvitaan vaikutusarviointia, harkintaa ja yhteistyötä. Esimerkiksi palvelusetelin hyödyntäminen palveluiden hankinnassa.

Varhaiskasvatus maksuttomaksi. Harrastustakuu lapsille ja nuorille. Peruskoulussa koulutuksen tavoitteet esille. Erityisopetus ja luokkakoko huomioitava.

Lukion tarjonta monipuoliseksi ja etäopetuksen hyödyntäminen pienille opiskelijaryhmille. Kansalaisopiston tarjonta ja tarjoaja, yhteistyönä Tampereen kanssa.

Kouluterveydenhuolto, sosiaalipalveluiden asiakaslähtöisyys, nopea pääsy lääkäriin, digipalvelut. Enemmän yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kuten yksityinen ja kolmas sektori sekä naapurikunnat.


Kuntatalous kestävälle pohjalle

Ei veronkorotuksille, kyllä yrittämiselle ja työlle. Kokonaisveroastetta ei pidä nostaa. Varmistetaan kaikessa päätöksenteossa yrittäjämyönteisyys. Varmistetaan, että päätökset tukevat laadukkaiden palveluiden ylläpitämistä kuntalaisille.

Hämeenkyrön kunnan talous on ahtaalla. Talouden seurantaa on edelleen kehitettävä ja reagoinnin on oltava nopeampaa. Luodaan kunnalle tuloja kestävästi, eikä lamaannuteta kuntaa verotuksella. Pystymme tarvittaessa kaavoittamaan isojakin tontteja.

Hämeenkyrön kaupallinen alue Tippavaara laajentuu. Sijainti on Suomen vilkkaimman liikennöidyn valtatien varressa. Hanhijärven alue mahdollistaa teollisuuden ja logistiikan keskittymistä myös Hämeenkyröön. Infra Hämeenkyrö-väylän varressa on saatava kuntoon ja samoin sen markkinointi.

Yrittäjille on mahdollista tarjota myös kiinteistöjä kansallismaisemissa. Etätyön lisääntyessä asuminen maaseutumaisemissa houkuttelee kaupunkilaisia myös Hämeenkyröön.


KEINOT

Hyvin hoidettu maankäyttöpolitiikka ja kaavoitus keskiöön. Yrityksiä houkuttelevaa tonttitarjontaa on suunnitelmallisesti ylläpidettävä.

Uudet yritykset ja kuntalaiset ovat tervetulleita kuntaan eikä rakentamiselle aseteta esteitä. Ympärivuotinen asuminen oltava mahdollista myös vapaa-ajan asunnoille.

Lupamenettely joustavaksi. Järvenrantatontteja kaavoitettava pian. Markkinointi ajan tasalle. Kaavoituksen on oltava mahdollistavaa.

Senioreille kohtuuhintaista yhteisöasumista keskustaajamiin. Samoin kohtuuhintaista vuokra-asumista niin keskustaajamiin kuin Sasiinkin.

Emätilatarkastelusta on luovuttava.


Fiksuja ilmastotoimia

Kokoomus kantaa vastuuta ja edistää järkeviä ilmastotoimia, joissa otetaan huomioon taloudellinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja terveydellinen ulottuvuus.

Ilmastovaikutukset huomioidaan kunnan kaikessa päätöksenteossa. Edistetään ilmastotoimia asumisessa ja liikenteessä. Hinkukunta neuvoo kuntalaisia rakennuskannan lämmitystapamuutoksissa.

Järkevä tavoite ei ole liikkumisen tai autoilun vähentäminen, vaan nimenomaan päästöjen vähentäminen. Kuntalainen on keskiössä, kuntalaisen elämistä ei pidä kohtuuttomasti rajoittaa.


KEINOT

Vaikutusarviointia, tavoitteen asettaminen, neuvontaa ja ohjausta, sähköautojen latauspisteitä lisää, kevyenliikenteen väylät, joukkoliikenteen lisäämisen mahdollistaminen, etätöiden helpottamiseksi valokuidun saatavuuden parantaminen.